Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
EESV Beer & Selected Beverages (BSB) 
gevestigd en kantoorhoudende te Etten-Leur

Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch 
op 29 april 2009 onder nummer 30/2009. 

1. Algemeen 

In deze verkoop en- leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder 

  • leverancier: 
    EESV Beer & Selected Beverages (BSB) te Etten-Leur; 
  • zaken: 
    alle door leveranciers vervaardigde of ten verkoop aangeboden bieren, wijnen, gedistilleerd, frisdranken, mineraalwaters en andere zwak- en niet-alcoholische dranken alsmede alle verder door leverancier ten verkoop aangeboden producten en artikelen in de ruimste zin van het woord; 
  • afnemer: 
    de retailer, groothandelaar, detaillist of enige andere wederpartij niet zijnde de consument. 

2. Werkingssfeer 

2.1 Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. 

2.2 De vorenbedoelde schriftelijke afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze zijn gemaakt. 

2.3 Toepassing van de door afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door afnemer gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden. 

2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook geldigheid zou missen, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan. 

2.5 Indien (bijzondere) aanvullende afspraken worden gemaakt tussen de afnemer en de bevoorrader van leverancier, wordt de bevoorrader geacht op te treden als vertegenwoordiger van de leverancier. Ingeval van strijd tussen bedoelde (bijzondere) voorwaarden en deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de leverancier en de afnemer. 

3. Aanbiedingen en leveringen 

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.2 Orders zijn voor leverancier eerst bindend wanneer zij door personen die bevoegd zijn de leverancier te vertegenwoordigen schriftelijk zijn bevestigd, danwel bij feitelijke uitvoering. 

3.3 Afnemer is ten aanzien van de termijnen aangaande het plaatsen van orders gehouden aan hetgeen daaromtrent is gesteld door leverancier in de meest recente versie van het door leverancier gehanteerde bezorgschema. 

3.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om voor elk van de door hem te leveren zaken minimum hoeveelheden te bepalen. 
De minimum order is 50 colli op een pallet, exclusief glaswerk e.d. 
Glaswerk e.d. wordt uitsluitend in combinatie met bieren geleverd. Voor glaswerk geldt een minimum afname van een doos per artikel. Een fust van 20L of meer telt hierbij als 2 colli. Leveranties op rolcontainer, tegen de daarvoor geldende prijsvoorwaarden, kennen een minimale ordergrootte van 22 colli. Afwijkingen van de minimale orderomvang kunnen in overleg worden overeengekomen tegen de alsdan vast te stellen voorwaarden. 

3.5 Opgegeven levertijden, daaronder begrepen hetgeen door leverancier is gesteld in de meest recente versie van het door leverancier gehanteerde bezorgschema, zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk en expliciet anders is overeengekomen. 
De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van leverancier opleveren. Afnemer zal echter in dat geval gerechtigd zijn bij aangetekend schrijven te verlangen dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in de leden 6 tot en met 8 van dit artikel, afnemer gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. Afnemer heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is. 

3.6 Mocht leverancier als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal hij gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de zaken uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd. 


3.7 Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel leverancier als afnemer gerechtigd zijn, door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

3.8 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoeringsmaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van tekortkomingen van leveranciers van wie leverancier een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van leverancier. 
Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van leverancier – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker maakt. 

4. Eigendomsvoorbehoud 

4.1 Alle door leverancier afgeleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat afnemer het door hem verschuldigde heeft voldaan terzake van vorderingen uit deze of uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, voor geleverde of te leveren zaken en/of verrichte of te verrichten diensten alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door afnemer van deze of soortgelijke overeenkomsten, waaronder begrepen rente en kosten, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Afnemer heeft evenwel het recht de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij leverancier schriftelijk te kennen geeft dat afnemer deze zaken terstond ter beschikking van leverancier moet stellen. 

4.2 De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, op eerste verzoek aan de leverancier feitelijke ter beschikking te stellen. De afnemer verleent leverancier reeds nu onherroepelijk volmacht de terreinen van afnemer te betreden teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd haar rechten op volledige schadevergoeding. 

4.3 De retouremballage, zijnde emballage die kennelijk voor meermalig gebruik is bestemd, waaronder onder meer zijn begrepen fusten, flessen, kratten, displays, alsmede hulpmiddelen zoals pallets, blijft eigendom van leverancier niettegenstaande betaling van het statiegeld voor deze retouremballage door afnemer. 

4.4 Indien afnemer de in lid 3 bedoelde emballage en overige zaken die kennelijk zijn bestemd voor meermalig gebruik, waaronder koolzuurflessen, op enigerlei wijze verkrijgt, hetzij van leverancier hetzij van zijn afnemers of derden, zal hij deze emballage en de overige retourzaken zoals hiervoren bedoeld gaan houden voor leverancier voor eigen rekening en risico. 

4.5 Indien afnemer een retailer of groothandelaar is zal hij aan zijn afnemers de verplichting opleggen de in lid 4 bedoelde zaken die zij op enigerlei wijze zullen verkrijgen, hetzij van retailer groothandel hetzij van hun eigen afnemers of andere derden, te gaan houden voor de groothandel die de emballage op zijn beurt zal gaan houden voor leverancier als eigenaar voor eigen rekening en risico. 

4.6 Afnemer is niet gerechtigd de in lid 4 bedoelde zaken aan derden in eigendom over te dragen noch voor andere doeleinden te -laten- gebruiken dan waarvoor zij zijn bestemd. 

4.7 Leverancier heeft te allen tijde het recht om de zaken onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidstellingen in de door hem gewenste vorm te verlangen. 

5. Vervoer, aflevering 

5.1 Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 ten aanzien van afzonderlijk gespecificeerde toeslagen geschiedt de aflevering franco huis aan het met afnemer overeengekomen afleveradres. Leverancier is vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de af te leveren zaken. Extra kosten, ontstaan door vervoer buiten het door leverancier gehanteerde bezorgschema dan wel toezending op afwijkende wijze, of additionele logistieke diensten, zoals onder andere aanlevering van ledige kratten op verzoek van afnemer, indien een en ander op wens van afnemer is geschied, komen altijd voor rekening van afnemer. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van afnemer zijn niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschieden voor risico van afnemer. 

5.2 Het afleveradres c.q. de losplaats moet redelijk bereikbaar zijn voor (die) transportmiddelen die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Afnemer zal op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten alsmede voor het onmiddellijk lossen c.q. laten lossen van de zaken zorgdragen. Voor het lossen van de zaken en het laden van eventuele retourvrachten zal afnemer voor eigen rekening en risico zorgdragen voor voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen. Afnemer zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren zaken kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt. Afnemer is verplicht in ieder geval leverancier of diens vervoerder(s) op alle werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur in de gelegenheid te stellen zaken aan zijn adres af te leveren en retouremballage mee te nemen, behoudens afwijkende schriftelijke afspraken tussen afnemer en leverancier. 

5.3 Rolcontainervervoer gaat per volle rolcontainer of veelvouden daarvan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

5.4 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde zaken en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct bij aflevering over op afnemer. 

5.5 Leverancier is gerechtigd bestellingen in gedeelten af te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

6. Prijzen 

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door leverancier is aangegeven gelden alle opgegeven prijzen, inclusief verzendkosten en alle heffingen, belastingen en accijnzen etc, doch exclusief de b.t.w., het statiegeld en, voor zover van toepassing, de vergoeding behandeling retouremballage (V.B.R.) en eventueel afzonderlijk gespecificeerde toeslagen. 

6.2 Over gratis door leverancier geleverde zaken is afnemer, voor zover op de betreffende zaken van toepassing, wel statiegeld en accijns verschuldigd, tenzij anders door de leverancier bepaald. 

6.3 Voor de door leverancier rechtstreeks aan afnemer geleverde zaken gelden prijzen zoals die op het tijdstip van levering in de prijscourant van leverancier voor de betreffende categorie van afnemers zijn vastgesteld. De in de prijscourant van leverancier genoemde groothandelsprijzen zijn franco huis, exclusief statiegeld, b.t.w. en eventuele V.B.R.. De adviesprijzen, behoudens de advies consumentenprijzen, in vorenbedoelde courant zijn inclusief V.B.R. en exclusief BTW. 

6.4 Prijswijzigingen, waartoe leverancier te allen tijde gerechtigd is, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld aan afnemer. Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend tot levering tegen de oude prijzen. 

6.5 Eventueel door leverancier verleende betalingskortingen hebben betrekking op de nettoprijs. Een korting wordt geacht slechts eenmalig te zijn verleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

7. Betaling 

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van het eindbedrag van de verkoopfacturen op de door leverancier aan te geven wijze te geschieden met inachtneming van de op de factuur vermelde termijn, zonder enig recht op opschorting, verrekening of korting. Indien de factuur geen betalingstermijn bevat dient betaling van de factuur binnen uiterlijk 21 dagen na aflevering te hebben plaatsgevonden. 

7.2 Eventuele geschillen tussen afnemer en leverancier over kwaliteit of uit andere hoofde door afnemer ingediende reclames geven afnemer niet het recht de betaling op te schorten, tenzij en voorzover de tekortkoming zulks rechtvaardigt en leverancier daarvoor schriftelijk en expliciet toestemming heeft verleend. Indien er sprake is van een situatie waarbij de tekortkoming de opschorting van de betaling rechtvaardigt en de leverancier voor deze opschorting schriftelijk en expliciet toestemming heeft verleend, dan heeft deze toestemming slechts betrekking op dat deel van de zaken waarop de reclame ziet en laat dat onverlet dat de afnemer de overige betalingen waarop de reclame geen betrekking heeft, binnen de door leverancier gestelde betalingstermijn dient te voldoen, ook al betreft het één factuur. 

7.3 Bij niet tijdige betaling door de afnemer is afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand of ieder gedeelte van een maand dat niet tijdig is betaald, tenzij de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW hoger zal zijn, in welk geval deze laatste rente heeft te gelden. 

7.4 Leverancier bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering op afnemer hij enige betaling toerekent. In beginsel worden betalingen eerst in mindering gebracht op de openstaande rente en (incasso)kosten. 

7.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door leverancier worden gemaakt ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de onder de werking daarvan gesloten overeenkomsten, komen voor rekening van desbetreffende afnemer. 

7.6 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door afnemer onbetaald gelaten bedrag, doch minimaal een bedrag als genoemd in de staffel welke wordt gehanteerd door de rechtbanken, een en ander conform Rapport Voorwerk-II. Voor zover deze incassokosten, gebaseerd op vorenstaande, lager zullen zijn dan € 350,00, zal leverancier altijd gerechtigd zijn een bedrag van tenminste € 350,00 ter zake buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

7.7 Leverancier is bevoegd om de bedragen die hij uit welke hoofde ook verschuldigd is aan afnemer of aan andere tot dezelfde groep als afnemer behorende vennootschappen, in mindering te brengen op de bedragen die hij, uit welke hoofde ook, te vorderen heeft van afnemer of andere tot dezelfde groep als afnemer behorende vennootschappen. Deze bepaling laat onverlet enig beroep dat leverancier op verrekening kan doen. Partijen vrijwaren elkaar en elkaars groepsmaatschappijen voor aanspraken tot nakoming van betaling van bedragen die op grond van dit artikel in mindering zijn gebracht. 

7.8 Bonus- of kortingsbedragen welke door een ter zake formeel bevoegde schriftelijk zijn bevestigd ten gunste van afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door afnemer verschuldigde bedragen waarover de bonus en/of korting worden berekend aan leverancier zijn voldaan. Door afnemer nog verschuldigde factuurbedragen zullen door leverancier op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering mogen worden gebracht. 

7.9 Leverancier heeft, ingeval van niet tijdige betaling door afnemer, het recht om eventuele volgende leveringen op te schorten, totdat afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Leverancier is tevens gerechtigd zekerheid voor betaling te verlangen. 

8. Reclames, aansprakelijkheid 

8.1 Afnemer is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken. In geval van (transport)schade zal afnemer terstond proces-verbaal doen opmaken en zijn bevindingen onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar maken. 

8.2 Afnemer is verplicht het geleverde bij ontvangst en in aanwezigheid van de chauffeur van leverancier te controleren op hoeveelheid. In geval van afwijkingen in de hoeveelheid zal afnemer dit aan de chauffeur van leverancier kenbaar maken en dit ook onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar maken. 

8.3 Reclames betreffende de geleverde zaken hebben geen gevolg indien zij niet binnen 5 werkdagen na aflevering van de zaken schriftelijk bij leverancier zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht de geleverde zaken te hebben goedgekeurd, ook voor wat betreft de daarop vermelde houdbaarheidstermijnen en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. 

8.4 Indien leverancier van oordeel is dat een klacht gegrond is, is hij uitsluitend gehouden tot zo spoedig mogelijke nieuwe levering, zonder dat afnemer aanspraak heeft op schadevergoeding. Afnemer zal de zaken waarop de klacht betrekking heeft ter beschikking van de leverancier houden en de leverancier op eerste verzoek in de gelegenheid stellen de klacht te onderzoeken, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de door leverancier afgeleverde zaken alsnog te hebben goedgekeurd. 

8.5 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien leverancier daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend, terwijl de kosten van bedoelde retourzendingen voor rekening van afnemer komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

8.6 Onverlet vorenstaande blijft de aansprakelijkheid van leverancier voor schade door gebreken van de zaken of voor het feit dat zij niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mochten voldoen, beperkt tot het maximum van het bedrag waarvoor leverancier op grond van zijn verzekering gedekt is danwel, voor zover dit bedrag lager is, tot maximaal het reeds gefactureerde en door afnemer betaalde bedrag. 

8.7 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van afnemer, waaronder bedrijfsschade, noch voor schade door derden geleden. 

8.8 Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen wegens persoonlijk letsel of schade door of aan goederen, tenzij afnemer aantoont dat dit te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens leverancier. In dergelijke gevallen is leverancier nimmer aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van leverancier zal in geen geval het netto factuurbedrag van het geleverde c.q. werkzaamheden te boven gaan. 

8.9 Leverancier is evenmin aansprakelijk voor welke schade dan ook, die door of tijdens de uitvoering van het werk of de aflevering van het geleverde aan het perceel of aan de zich daarin bevindende zaken, worden toegebracht. 

8.10 Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, bij de uitvoering van het werk of de aflevering van de geleverde goederen veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden. 

8.11 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten of onderaannemers, waaronder chauffeurs. 

8.12 Met betrekking tot een symbool inzake uniforme codering als bedoeld in de European Article Numbering Association (E.A.N.) regeling is leverancier nimmer aansprakelijk, tenzij hij de voorschriften van de E.A.N. niet heeft opgevolgd. 

9. Verplichtingen afnemer in het algemeen 

Elke afnemer is verplicht: 

a. alle door leverancier in het verkeer gebrachte zaken uitsluitend te verhandelen in de originele van leverancier afkomstige verpakkingen, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan en, voor zover van toepassing, aan zijn afnemer voor de emballage gelijke bedragen aan statiegeld en/of vergoeding behandeling retouremballage in rekening te brengen respectievelijk bij retournering te vergoeden als daarvoor in de prijslijst of prijscourant van leverancier voor de betreffende zaak zijn vermeld; 
b. voor de merken van de leverancier slechts reclame te maken op een wijze die door de leverancier is goedgekeurd; 
c. zich te onthouden van in het openbaar doen van negatieve uitlatingen over naam, merken, producten of emballage van leverancier; 


d. alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van bieren, overige dranken en overige zaken van de leverancier. Hieronder wordt mede begrepen het regelmatig volgens de voorschriften reinigen en spoelen van de tapinstallaties en ander materieel. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gebreken aan de van hem afkomstige zaken die te wijten zijn aan onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege afnemer of door hem beleverde derden; 
e. de zaken nimmer te gebruiken als toegift en nimmer tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden en/of te leveren behoudens schriftelijke goedkeuring van leverancier; 
f. leverancier voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel genoemde verplichting een niet voor korting of compensatie vatbare boete te betalen van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) en in zodanig geval te aanvaarden dat leverancier het recht heeft (een) gesloten koopovereenkomst (en) te annuleren of ontbonden te verklaren en/of afnemer van verdere levering van zaken uit te sluiten, alles met recht op schadevergoeding, onverminderd het recht van leverancier om alsnog nakoming te vorderen al dan niet met schadevergoeding. 

10. Statiegeld emballage/vergoeding behandeling extra retouremballage (VBR) 

10.1 Voor de emballage worden statiegeld en vergoeding behandeling extra retouremballage (VBR) geheven, voor zover dit door de leverancier is kenbaar gemaakt. 

10.2 In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding van de reële waarde van de emballage. 

10.3 Afnemer is gehouden de door leverancier geleverde zaken als bedoeld in artikel 4.3. (retouremballage) te retourneren. 
Alle retouremballage dient na gebruik zo snel mogelijk te worden geretourneerd, waarbij afnemer verplicht is zorg te dragen dat de flessen naar inhoudsmaat, vorm en kleur, in de bijbehorende kratten, kisten of dozen gesorteerd zijn, en dat de emballage naar soort en kleur verpakking gepalletiseerd is. Losse flessen en flessen in andere verpakkingen dan de kisten, kratten en dozen van de leverancier, behoeven door deze niet te worden teruggenomen. Indien de afnemer de emballage onvoldoende gesorteerd inlevert dan wel wanneer het emballage betreft die niet afkomstig is van leverancier, zal leverancier niet gehouden zijn de voorheffing c.q. vergoeding behandeling retouremballage te voldoen. Ten aanzien van emballage die niet tot het assortiment van leverancier behoort, is de afnemer extra transportkosten verschuldigd. 
Uitzondering op deze bepaling vormen de éénmalige statiegeldflessen voor frisdranken en waters. Hiervoor zijn, inzake de retourname, de regelingen van de Stichting Retour Verpakkingen van toepassing. 

10.4 Ingeval van terugontvangst van beschadigde emballage dan wel emballage die niet tot het assortiment van de leverancier behoort en overige zaken zoals bedoeld in artikel 4.3 vindt geen vergoeding of creditering van statiegeld en VBR plaats en is afnemer voor schade aansprakelijk. 

10.5 Leverancier conformeert zich bij aanrekening en creditering van statiegelden en VBR aan de meest recente bepalingen van de Verpakkingsverordening Productschap Dranken en het Uitvoeringsbesluit Verpakkingsverordening Productschap Dranken, welke verordeningen, op verzoek daartoe van afnemer, door leverancier zullen worden toegezonden. 

10.6 Leverancier behoudt zich het recht voor retouremballage als hiervoor bedoeld en overige zaken zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 waarvoor geen statiegeld in rekening is of wordt gebracht, alsnog statiegeld te berekenen. 

10.7 Facturering c.q. creditering van retouremballage als hiervoor bedoeld en overige goederen zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 van voorheffing c.q. vergoeding behandeling retouremballage vindt plaats aan de hand van door/namens afnemer en de vervoerder te tekenen afleveringsbon. 

10.8 Het in het bezit van leverancier zijnde exemplaar van bovengenoemde afleveringsbon wordt geacht de juiste opgave te bevatten van de afgeleverde hoeveelheid zaken, evenwel met dien verstande dat indien de retouremballage door afnemer op pallets of soortgelijke hulpmiddelen wordt aangeboden, leverancier niet gebonden zal zijn aan de vermelding op afleveringsbon van de hoeveelheid op de pallets geplaatste emballage, indien en voor zover deze afwijkt van de hoeveelheid die bij de door leverancier uitgevoerde controles wordt geconstateerd. In dit geval zal leverancier bij facturering uitgaan van laatstgenoemde hoeveelheid. 

11. Ontbinding 

11.1 Leverancier respectievelijk afnemer behoudt zich het recht voor alle aan hem verschuldigde bedragen terstond op te eisen, gesloten overeenkomsten te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en de reeds geleverde zaken terug te nemen en/of de levering op te schorten indien: 

a. het faillissement van de wederpartij is uitgesproken dan wel wanneer daartoe een verzoek is ingediend; 
b. de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel deze is verleend; 
c. de wederpartij onder curatele wordt gesteld, de wederpartij een aanvraag voor toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft ingediend danwel een dergelijke aanvraag reeds is toegewezen, danwel de wederpartij op welke andere wijze dan ook het beheer over zijn vermogen verliest of dreigt te verliezen; 
d. de vennootschap van de wederpartij wordt ontbonden of het door de wederpartij uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt; 
e. de wederpartij komt te overlijden, als het een natuurlijk persoon betreft. 

11.2 Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden of enige met leverancier gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van schorsing van betalingen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door leverancier geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen, dan wel betaling voor het uitgevoerde terug te vorderen, dan wel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen, dan wel verdere uitvoering van alle door leverancier en afnemer lopende overeenkomsten op te schorten, tot volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan wel voor verdere levering vooruitbetaling te eisen, onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een of ander mocht ontstaan. De afnemer is aan schadevergoeding in ieder geval 30% van het verkoopbedrag verschuldigd, onverlet het recht van leverancier op (volledige) schadevergoeding. In deze gevallen is iedere vordering die leverancier ten laste van de afnemer heeft, direct opeisbaar. 

11.4 Indien door leverancier, om welke reden dan ook, producten worden teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de waarde die ter beoordeling van leverancier aan die producten moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van leverancier vergoeding te verlangen van de uit een en ander voortvloeiende schade voor leverancier. 

12. Geschillen 

12.1 Alle geschillen tussen partijen in verband met de overeenkomst(en) of voortvloeiende uit de overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde Nederlands rechter. Ter keuze van leverancier is de rechtbank te ’s-Hertogenbosch bevoegd om van het geschil kennis te nemen dan wel, voor zover het een kort geding betreft, de voorzieningenrechter van die rechtbank, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. 

12.2 Het Nederlands recht is, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en alle overige rechtsstelsels, op alle rechtsbetrekkingen met leverancier van toepassing. 
Indien u per post een gewaarmerkte kopie van bovenstaande wenst te ontvangen kunt u dit gratis opvragen bij BSB. U kunt uw verzoek achterlaten via onze website-optie contact of u kunt ons telefonisch benaderen.